Ku kúpe rodinného domu potrebujete tento link: kúpna zmluva dom ezmluva.sk. Nájdete na ňom vzor kúpnej zmluvy, ako asi by mala vyzerať a byť skoncipovaná. Určite je istejšie nechať si nakoniec odobriť, alebo pozrieť vašu kúpnu zmluvu aj právnikom, aby ste si boli istý, že ste na nič nezabudli a že máte obsiahnuté všetky dôležité náležitosti a detaily aj v tej vašej.

rodinný dom

Čo by mala kúpna zmluva na dom obsahovať?

Ako prvé definuje kúpna zmluva zmluvné strany, kupujúceho a predávajúceho. Pokiaľ ide o fyzickú osobu tak osobné údaje, vrátane napríklad rodného čísla, aby mohla byť osoba skutočne identifikovaná. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán je právnická osoba, tak všetky údaje, ako je názov, sídlo, IČO, DIČ, IčDph.

V úvodných ustanoveniach môže byť ďalej spresnené, že predávajúci je jediným vlastníkom nehnuteľnosti a jej podrobnosti, ako zápis v katastri, veľkosť, pozemok a podobne. Tým sme špecifikovali podrobne zároveň aj predmet kúpy, ktorý treba rovnako vymedziť a presne definovať v kúpnej zmluve.

podpisovanie zmluvy

Ďalším dôležitým bodom, ktorý by nemal v kúpnej zmluve na dom chýbať je samozrejme kúpna cena domu, resp. nehnuteľnosti. Mala by byť presne vyčíslená, aby bolo jasné, koľko a ako musí kupujúci za tento predaj zaplatiť. Nasledujú vyhlásenia predávajúceho i kupujúceho, kde sa môže spresniť to, že na dome nie sú žiadne bremená a záväzky, alebo aj fakt, že sa kupujúci pred kúpou oboznámil so stavom domu a ďalšími podrobnosťami.

Článok, ktorý bude nasledovať potom, môže utvrdzovať nadobudnutie vlastníctva k predmetu kúpy, teda ako a kedy kupujúci nadobudne predmet kúpy a stane sa vlastníkom, prípadne zápis do katastra a podobné podrobnosti prevodu vlastníckych práv.

Záverečné ustanovenia zmluvy sú väčšinou všeobecné a zaoberajú sa zmluvou ako takou, právnymi predpismi, na ktoré sa odvolávate a podobne.